PRAKTIJKVOORWAARDEN PRANA, Praktijk voor Ayurvrda en Dorntherapie

Deze praktijk voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en PRANA Praktijk voor Ayurveda en Dorntherapie te Westzaan.

Niet nagekomen afspraken

Afspraken die niet (kunnen) worden nagekomen dienen uiterlijk 36 uur voor het consult of behandeling te worden afgezegd. Indien de praktijk niet bereikbaar is dient u de afzegging in te spreken via 06 38114928, danwel via een e-mail bericht kenbaar te maken. Bij niet tijdige afzegging wordt de ingeplande tijd volgens het geldende uurtarief in rekening gebracht, indien in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kunnen worden behandeld.

De factuur

U ontvangt een factuur voor geleverde diensten en producten in uw mailbox, tenzij anders is overeen gekomen. De rekening voor honorarium, leveringen en andere kosten dient binnen 10 dagen na de consultdatum te zijn voldaan op de rekening van PRANA: NL66 TRIO 0379626004. Indien de betaling binnen deze termijn uitblijft, dan verkeerd u in verzuim met ingang vanaf de 11e dag na de notadatum.
Op het moment dat de cliënt blijvend in verzuim verkeerd, is PRANA gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen samenhangende kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de cliënt. De kosten voor niet nagekomen afspraken kunnen uiteraard niet bij ziektekostenverzekeraars worden gedeclareerd.

Declaratie van kosten bij uw ziektekostenverzekeraar

Een vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar is in veel gevallen mogelijk, mits er een aanvullende verzkering ‘complementaire geneeswijzen’ is af gesloten. De hoogte van de vergoeding kan per verzekeraar verschillen en is mede afhankelijk van de voorwaarden in het door u afgesloten polis type. Bij twijfel over vergoedingen kan alleen uw ziektekostenverzekeraar hierover uitsluitsel geven. PRANA kan en mag niet bemiddelen tussen u en uw ziektekostenverzekeraar, dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Betalingstermijn

Bij uw bezoek aan PRANA wordt na consult of behandeling een factuur verstrekt en/of verstuurd per e-mail, die u kunt gebruiken voor declaratie bij uw ziektekostenverzekeraar.  De nota dient u te voldoen binnen 10 dagen, dus mogelijk vóórdat een eventuele vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar heeft plaatsgevonden. De betalingstermijn van 10 dagen staat niet toe de declaratie eerst in te sturen en vervolgens te wachten met het nakomen van uw financiële verplichtingen jegens PRANA.
Na de 15e dag zal een herinneringsnota worden verstuurd en bij blijvend verzuim zal uiteindelijk een incassobureau worden ingeschakeld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid er zorg voor te dragen dat de nota(s) tijdig worden voldaan.

Wet bescherming persoonsgegevens

Alle behandel/ persoons gegevens worden verwerkt en gebruikt conform de nieuwe wettelijke bepalingen (AVG) ingaande per 25 mei 2018 en niet voor andere doeleinden gebruikt. Bij aanvang van de behandeling wordt ervan uit gegaan dat u toestemming geeft om uw persoons en behandelgegevens op te slaan ten behoeve van Ayurvedische behandeling, BMR behandeling of Dorn behandeling. Digitale bestanden worden versleuteld opgeslagen.

Inschrijving cursussen

De voorwaarden hiervoor worden weergegeven op het inschrijfformulier van de betreffende cursus. In het algemeen geldt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na inschrijving en kan er binnen deze termijn kosteloos worden geannuleerd.  Bij aantoonbare overmacht kan in overleg een eventuele coulance regeling worden getroffen. Dit zal altijd per geval worden beoordeeld en er kan dus niet bij voorbaat iets worden geclaimd.