Praktijkvoorwaarden


PRAKTIJKVOORWAARDEN PRANA, Praktijk voor Ayurvrda en Dorntherapie

Deze praktijk en betalings voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en PRANA Praktijk voor Ayurveda en Dorntherapie te Westzaan. Deze voorwaarden zijn tevens te vinden op www.praktijkprana.nl en zijn dus ook van toepassing indien niet verstrekt bij het eerste consult.

NIET NAGEKOMEN AFSPRAKEN

Afspraken die niet (kunnen) worden nagekomen dienen uiterlijk 36 uur voor het consult of behandeling te worden afgezegd. Indien de praktijk niet bereikbaar is dient u de afzegging in te spreken via 06 38114928, danwel via een e-mail bericht kenbaar te maken. Bij niet tijdige afzegging wordt de ingeplande tijd volgens het geldende uurtarief in rekening gebracht, indien in de gereserveerde tijd geen andere patiënten kunnen worden behandeld.

DE FACTUUR

De rekening voor honorarium, leveringen en andere kosten dienen binnen 14 dagen na de consultdatum te zijn voldaan op IBAN NL39INGB0006097514. Indien de betaling binnen deze termijn uitblijft, dan verkeerd de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na de notadatum. De verzekeraar betaald in principe dus NIET rechtstreeks aan Prana uit.
Zodra de cliënt in verzuim verkeert is PRANA gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Op het moment dat de cliënt blijvend in verzuim verkeerd, is PRANA gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen samenhangende kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente , met een minimum van 30,00 alles exclusief omzetbelasting.

DECLARATIE VAN KOSTEN BIJ UW ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR.
Een vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar is in vrijwel alle gevallen mogelijk. De hoogte van de vergoeding kan per verzekeraar verschillen en is mede afhankelijk van de voorwaarden in het door u gekozen polis type. Vergoedingen vinden plaats op basis van registratie van uw therapeut in de zorggids (zie link homepage) en dus niet op basis van de toegepaste therapie!! Bij twijfel over vergoedingen kan alleen uw ziektekostenverzekeraar hierover uitsluitsel geven. PRANA kan en mag niet bemiddelen tussen u en uw ziektekostenverzekeraar, dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

BETALINGSTERMIJN
Bij uw bezoek aan PRANA wordt na consult of behandeling een factuur verstrekt en/of verstuurd per e-mail, die u kunt gebruiken voor declaratie bij uw ziektekostenverzekeraar.  De nota dient u te voldoen binnen 14 dagen, dus mogelijk vóórdat een eventuele vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar heeft plaatsgevonden. De betalingstermijn van 14 dagen staat niet toe de declaratie eerst in te sturen en vervolgens te wachten met het nakomen van uw financi#eunl#le verplichtingen jegens PRANA.
Na de 15e dag zal een herinneringsnota worden verstuurd en bij blijvend verzuim zal uiteindelijk een incassobureau worden ingeschakeld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid er zorg voor te dragen dat de nota(s) tijdig worden voldaan.
De kosten voor niet nagekomen afspraken kunnen uiteraard niet bij ziektekostenverzekeraars worden gedeclareerd.

WET BESCHERMING PERSOONS GEGEVENS
Alle behandel/ persoons gegevens worden verwerkt en gebruikt conform de nieuwe wettelijke bepalingen (AVG) ingaande per 25 mei 2018 en niet voor andere doeleinden gebruikt. Bij aanvang van de behandeling wordt ervan uit gegaan dat u toestemming geeft om uw persoons en behandelgegevens op te slaan ten behoeve van Ayurvedische en/of Dorn behandeling. Digitale bestanden worden versleuteld opgeslagen.

INSCHRIJVING CURSUSSEN

De voorwaarden hiervoor worden weergegeven op het inschrijfformulier van de betreffende cursus. In het algemeen geldt een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving en kan er binnen deze termijn kosteloos worden geannuleerd.  Bij aantoonbare overmacht kan in overleg een eventuele coulance regeling worden getroffen. Dit zal altijd per geval worden beoordeeld en er kan dus niet bij voorbaat iets worden geclaimd.