Korte uitleg

De Ayurveda is een eeuwenoude allesomvattende wetenschap afkomstig uit het antieke
India van duizenden jaren geleden. De zeer geavanceerde kennis waarover men in die tijd
beschikte is in onze ogen vandaag de dag nauwelijks te geloven. Om de Ayurvedische
inzichten enigzins te kunnen begrijpen is een andere kijk op de werkelijkheid van
belang. (zie hiervoor ook het menu over 'Holistische visie').
Het woord Ayurveda betekent 'De kennis van het leven".  De Ayurveda beschrijft de kennis
van de natuurlijke harmonie van de mens in diens leefmillieu en omstandigheden en biedt
een scala aan verfijnde therapieën waaraan een 5000 jarige ervaringsgeschiedenis ten
grondslag ligt. Het eerste doel is preventie, daarna heling. Elk dorp had in oude tijden z'n dorpsheler, die verantwoordelijk was voor de gezondheid van de gemeenschap. Het is veelzeggend dat deze alleenbetaald kreeg als de mensen in het dorp niet ziek werden!
Volgens de Ayurveda berust 'het zijn' op de eenheid van lichaam, geest en ziel. Dit
holistische gedachtengoed is eigenlijk in alle oude culturen min of meer terug te vinden
en het is pas sinds zo'n 400 jaar dat deze inzichten in het Westen geleidelijk aan zijn
vergeten en vervangen door de heersende materialistische visie, die alles als op
zichzelfstaand ziet. Allerlei onbalans in leefgemeenschappen, maatschappijen, leefmillieu,
natuur en de individuele mens zijn daarvan het gevolg. In de moderne quantumfysica
worden de inzichten van oude culturen tegenwoordig echter herontdekt!
Voor een goed begrip is het belangrijk te begrijpen dat de Ayurveda uit een tijd stamt,
waarin de wetenschappen nog niet waren gescheiden; men bestudeerde als student alles.
Tegenwoordig bestudeert men maar een klein stukje van het geheel en vinden er sterke
specialisaties plaats, waarmee men de heelheid van het zijn uit het oog verliest; een
diepere onderlinge samenhang van processen wordt daarom vaak niet meer begrepen.
Ook is het belangrijk te beseffen dat de Ayurveda uit een tijd stamt waarin de scheikunde, die voor de gemiddelde Westerling de basis voor 'de realiteit' vormt, nog niet bestond!
De Ayurveda leert ons opnieuw te synchroniseren met de kosmos; je zou kunnen zeggen
Ayurveda leert ons weer ' normaal worden'. Hiermee wordt bedoeld dat we geen natuurwetten overtreden, maar ons er juist naar voegen, waardoor we een stabiele basis in onszelf vormen en ziekten kunnen voorkomen.
Vanuit de Ayurvedische visie worden, zoals u inmiddels begrepen zult hebben, geen
organen of symptomen behandeld, maar de gehele mens, dat wil zeggen het lichaam ,de
ziel en de geest, in relatie met de leefomgeving. Er worden causale verbanden gelegd
tussen ogenschijnlijk los van elkaar staande verschijnselen.

ENKELE BASISINZICHTEN VOLGENS DE AYURVEDA
Het universum is volgens de Ayurveda opgebouwd uit 5 elementen , namelijk
lucht, ether, vuur, water en aarde. Het menselijk lichaam weerspiegelt, als onderdeel van
de kosmos, deze elementaire principes. De vijf elementen bezitten bepaalde kwaliteiten
die verantwoordelijk zijn voor drie werkzame bioprincipes;
De elementen lucht en ether vormen samen het vataprincipe, ofwel het principe van
beweging. Toegepast op ons lichaam kun je hierbij o.a. denken aan de, bloedsomloop,
beweging van de darmen, ademhaling, spierbewegingen, gedachten etc.
De elementen vuur en water vormen het pittaprincipe, het principe van transformatie of
omzetting; denk hierbij aan de spijsvertering; stofwisseling; omzetting van licht in
beelden.
Aarde en water vormen samen het kaphaprincipe.
Dit is het principe voor structuur, massa en inertie. Op het lichaam toegepast is dit
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor opbouw van de weefsels, de slaap of de smering van
de gewrichten.
In elke mens staan vata-pitta en kapha, ofwel de zogenaamde 'tri-dosha' vanaf de
geboorte in een bepaalde verhouding die onze individuele balans vormt. Deze zgn.
geboorteconstitutie is daarom per individu verschillend en enigzins vergelijkbaar met de
genetische blauwdruk. (Zie hiervoor ook de Vata, Pitta en Kapha karakteristieken).
Als nu bijvoorbeeld het element vuur bij iemand sterk overheerst dan zeggen we dat die
persoon een pitta- constitutie heeft. Een pitta-persoon heeft doorgaans een sterke
spijsvertering, houdt er niet van in de zon te zitten, en is gevoelig voor ontstekingen.
Er kunnen ook meerdere elementen tegelijk overheersen waardoor combinatietypen
ontstaan. Er worden in hoofdzaak tien verschillende combinaties onderscheiden. Dit wil
echter niet zeggen dat er maar tien soorten mensen bestaan, dat zou net zoiets zijn als
beweren dat met een vier cijferige pincode maar 16 combinaties mogelijk zijn!
Door omstandigheden kunnen de doshas, net als in de natuurlijke wereld buiten ons
lichaam, uit balans raken. Vergelijk dit maar eens met een orkaan (element lucht), een
bosbrand (element vuur) of een vloedgolf (element water). De gevolgen kunnen
verwoestend zijn, maar ook vernieuwend; de natuur herstelt de gevolgen daarvan altijd,
steeds weer opnieuw!
Ook in de mens raken de elementen uit balans, door o.a. verkeerde eet of leefgewoonten.
Als bijvoorbeeld pitta uit balans raakt kan de overmaat aan vuur typische pitta aandoeningen
als oog, huid of spijsverteringsklachten teweeg brengen. In de mens zal,
net als in de natuur buiten ons lichaam, het zelfherstellend vermogen trachten de
onbalans te herstellen. Als de omstandigheden echter niet veranderen, bijvoorbeeld
omdat de hittegolf aan blijft houden en het bos dus kurkdroog wordt, is het brandgevaar
groot en is ook is de basis voor (pitta)aandoeningen gelegd.
Uiteindelijk zal het bos ernstig aangetast worden. In de mens zal het welbevinden
afnemen en ziekte kan zich openbaren. In het bovengenoemde pitta voorbeeld, biedt het
element water uitkomst; het dooft het vuur en laat nieuwe zaadjes ontkiemen.
De Ayurvedic Practitioner biedt u inzicht in uw eigen, individuele aanleg. Met deze kennis
weet u welke omstandigheden of voeding specifiek voor u geschikt zijn of juist niet. Hiermee
kunnen allerlei aandoeningen worden voorkomen en kunnen we tot op hoge leeftijd vitaal
en gezond blijven. Indien een (chronische) aandoening zich al heeft geopenbaard, biedt Ayurveda vele beproefde therapien waarmee vaak verergering kan worden voorkomen.
Iemand die eet en leeft in overeenstemming met z'n  geboorteconstitutie, houdt
zichzelf dus geestelijk en lichamelijk in evenwicht en heeft de minste kans ziek te
worden.

Het ontstaan van ziekte.
Mensen vragen zich wel eens af of "Ayurveda wel bij hen past". In feite is dit geen
relevante vraag omdat de kracht van Ayurveda juist ligt in de individueel gerichte
adviezen en behandelingen. Als u in de winter door het ijs zakt, dan zou het Ayurvedisch
advies zijn: zo snel mogelijk een warme douche en droge kleren..... Als u dit advies in de
wind slaat loopt u kans op een longontsteking. Dat weet u in dit geval zelf ook wel, maar
dit principe geldt in feite net zo goed voor vrijwel elke aandoening, er zijn altijd
kwaliteiten betrokken die niet bij ons passen. Alles heeft een oorzaak, hoewel in de
reguliere zienswijze dat wat men niet begrijpt, maar al te vaak aan het toeval wordt
geweten. Door de samenhang in de natuur te begrijpen wordt dit een logisch principe.

De Ayurveda biedt inzichten in oorzaken van aandoeningen, zodat die kunnen worden
voorkomen of behandeld. Dit staat haaks op de moderne medische wetenschap, waarvoor
het symptoom gelijk is aan de ziekte. Het gevolg is dat voor vele ziekten dan ook geen
duidelijke oorzaak kan worden aangewezen en dus alleen de symptomen kunnen worden
behandeld, terwijl de oorzaak aanwezig blijft.
Volgens het Ayurvedische classificatie-systeem wordt alles, dus voedsel, medicijnen,
leefomstandigheden, denken en emoties etc. ingedeeld in Vata, Pitta of Kapha. Alles wat
wij doen, denken en eten versterkt (of verzwakt) de geassocieerde eigenschappen in ons
lichaam en onze geest. Als hierdoor bepaalde kwaliteiten verhoudingsgewijs te veel gaan
afwijken van onze basisconstitutie, dan ontstaat ziekte.

Het leven bestaat uit een opeenhoping van gewoonten en patronen, waarvan we ons lang
niet altijd bewust zijn. Vanuit de Ayurveda wordt dan ook gesteld dat ziekte gelijk staat
aan een relatief gebrek aan bewustzijn. Allerlei verkeerde eet, denk en
handelingspatronen liggen volgens de Ayurveda aan de basis van onze aandoeningen. Op de lange termijn raakt de natuurlijke veerkracht (ofwel: het zelfherstellend vermogen)
ondermijnd en ontstaat een ziekte. Op het moment dat de ziekte zich in alle
hevigheid manifesteert moet er volgens de Westerse geneeswijze direct iets aan worden
gedaan door middel van onderdrukkende medicijnen of een operatie. Als de acute
symptomen dan het hoofd zijn geboden, wordt de ziekte chronisch omdat hij kunstmatig
onderdrukt werd.
Volgens de Ayurveda gaat het er in allereerste instantie om de verkeerde gewoonten te
transformeren en zodoende de aandoening niet langer te voeden. De patiënt wordt
geleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen en het zelfgenezend vermogen van het
lichaam z'n werk te laten doen, zodat chronische condities veranderd kunnen worden.